Åbent hus

 

Index:

Arrangementer

Bestyrelse

Curling kunst

Curling spillet

Danske Klubber

Følg de store turneringer

Interessante links

Jul 2006

Juniortræf

Kalender

Klub historie

Køb af Udstyr

Kørestolscurling

Mangler du en spiller

Presseklip

Scrapbog

Spil

Turneringer

Vedtægter

Klubbens navn og hjemsted

1. Klubbens Navn er Aarhus Curling Klub - forkortet A.C.K

2. Klubbens hjemsted er Århus

Klubbens formål

3. Klubbens formål er at fremme curlingsporten i Aarhus med opland ved afholdelse af træning og konkurrencer m.v. Foreningsarbejdet skal give børn og unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrene i deres fritid.

Overordnede organisationer

4. Klubben skal være medlem af Dansk Curling Forbund

Medlemsoptagelse

5. som medlem kan enhver interesseret optages. Medlemmerne registreres i klubben. Bestyrelsen har ret til at nægte optagelse af en eller flere, såfremt der ikke er plads.

Medlemsforpligtigelser

6. Ethvert medlem skal - efter bedste evne - arbejde i klubbens interesse.

Eksklusion

7. Eksklusion sker automatisk ved 2 måneders kontingent restance, og kan i øvrigt besluttes af bestyrelsen i tilfælde af manglende iagttagelse af pkt. 3 og 6.

Kontingent

8. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

9. kontingent skal være betalt senest den anden træningsaften i måneden. Er dette ikke sket, fortabes retten til at deltage i klubbens arrangementer, indtil den fulde kontingentrestance er berigtiget.

10. Medlemskort skal altid medbringes ved klubbens arrangementer, herunder træning, og skal på forlangende forevises medlemmer af klubbens bestyrelse eller halpersonale.

Bestyrelse

11. Bestyrelsen består af 3 personer (formand, næstformand og kasserer. Formanden er på valg i lige år. Næstformand  og kasserer vælges i ulige år.

12. bestyrelsen konstituerer sig selv.

13. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af klubben, dog er kasseren kontingentfri.

14. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, eller formanden skriftligt har indkaldt med 14 dages varsel. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger, gør formandens stemme udslaget.

Generalforsamlingen

15. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed

16. Ordinær generalforsamling afholdes senest i august og skal indvarsles 14 dage før.

17. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

18. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

1 . valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af formand (hvert andet år)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Valg af juniorrepræsentant

9. fastsættelse af kontingent

10. eventuelt

19. Stemmeret har ethvert medlem, der ikke er i kontingent restance.

20. Afstemning kan være skriftlig eller ske ved håndsoprækning, og simpel stemmeflerhed er gældende (dette gælder dog ikke vedtægtsændringer, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for vedtægtsændringen, for at den kan foretages - samt for opløsning af klubben.

21. Valgbarhed til et hvilket som helst hverv er uløseligt forbundet med gyldigt medlemskab af klubben.

22. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt mindst 1/2delen af medlemmerne indsender en skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne(r).

Regnskab

23. Kasseren skal føre en kassejournal over samtlige udgifter og indtægter i klubben og årligt udfærdige et afsluttet regnskab

24. Regnskabet følger kalenderåret.

25.Regnskabet skal revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, forsynes med revisionspåtegning, samt være underskrevet af kasserer, revisoren og formanden.

26. Til Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller af næstformanden og kassereren i forening.

Hæftelse:

27. For de forpligtigelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den  til enhver tid eksisterende formue.

Opløsning af Klubben

28. Klubben kan ikke opløses, såfremt 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for dens beståen. I tilfælde af opløsning tager generalforsamlingen bestemmelse om afvikling af forpligtigelser. Eventuel rest formue overføres til Dansk Curling Forbund.